آزمايش قيف V

مقدمه آرمایش :

این آزمایش در کشور ژاپن و توسط Ozawa و همکاران وی ابداع و توسعه یافته است. در واقع از یک قیف V شکل برای این آزمایش استفاده می شود و با تعیین زمان خروج بتن پر شده در آن قابلیت پر کردن (روانی ) بدست می آید.

حجم قیف ۱۲ لیتر و این وسیله برای بتن هایی با حداکثر اندازه سنگدانه ۲۰ میلیمتر کاربرد دارد. گاه در ژاپن و سایر کشورها از قیفی با مقطع دایرهای استفاده شده است که قیف O نام دارد .

در نوع دیگری از این آزمایش، پس از پر کردن قیف اجازه میدهیم ۵ دقیقه در قیف بماند سپس زمان خروج بدست می آید که در این حالت زمان خروج جداشدگی را با توجه به افزایش قابل ملاحظه خود نشان می دهد.

وسایل آزمایش :

قیف V، سطل یا ظرف ۱۲ لیتری، ماله (کمچه)، سرتاس و کرونومتر در این آزمایش بکار می رود.

آزمایش قیف V

نحوه انجام آزمایش :

در حدود ۱۲ لیتر بتن برای انجام آزمایش لازم است که باید طبق دستور استاندارد معمول نمونه گیری شده باشد و قیف V را روی جای محکمی قرار دهید. سطوح داخلی آنرا مرطوب نمائید.

دریچه تحتانی را باز نگهدارید تا آب اضافی تخلیه شود. سپس دریچه را ببندید و یک سطل را زیر آن بگذارید. قیف را کاملاً با بتن بدون اعمال تراکم یا ضربه پر نمائید و بتن اضافی آنرا با ماله یا کمچه برداشته و سطح آنرا به آرامی صاف کنید.

۱۰ ثانیه پس از پر کردن قیف، دریچه تحتانی را باز کنید و زمان خروج تمام بتن را ثبت و بعنوان زمان جریان قیف V یادادشت و گزارش نمائید.

وقتی می توان گفت که بتن خارج شده که اگر از بالا به داخل قیف نگاه کنیم نور را از زیر (بعلت خروج بتن) ببینیم. کل آزمایش باید ظرف ۵ دقیقه انجام شده باشد.

تفسیر و ارزیابی نتایج آزمایش :

گرچه آزمایش قابلیت جریان را اندازه گیری می نماید نتیجه تحت تاثیر سایر خواص بتن نیز واقع می شود.

بطور مثال اگر سنگدانه درشت زیادی در بتن موجود باشد موجب می شود بدلیل شکل قیف بخوبی جریان نیابد و انسداد صورت گیرد همچنین اگر بدلیل لزجت زیاد خمیر و یا اصطکاک زیاد بین ذرات، بتن مانند خمیر سفت می شود و زمان جریان افزایش می یابد وسیله آزمایش دارای شکل ساده ای است و اثر زاویه قیف و اثر جدار بر جریان روشن نیست.

نتیجه کمتر نشانه قابلیت روانی بیشتر است. برای بتن SCC، زمان جریان ۲± ۱۰ ثانیه مناسب در نظر گرفته شده است.