آزمايش قيف V

آزمايش قيف V

مقدمه آرمایش :

اين آزمايش در كشور ژاپن و توسط Ozawa و همكاران وي ابداع و توسعه يافته است. در واقع از يك قيف V شكل براي اين آزمايش استفاده مي شود و با تعيين زمان خروج بتن پر شده در آن قابليت پر كردن (رواني ) بدست مي آيد.

حجم قيف 12 ليتر و اين وسيله براي بتن هایي با حداكثر اندازه سنگدانه 20 ميليمتر كاربرد دارد. گاه در ژاپن و ساير كشورها از قيفي با مقطع دايرهاي استفاده شده است كه قيف O نام دارد .

در نوع ديگري از اين آزمايش، پس از پر كردن قيف اجازه ميدهيم 5 دقيقه در قيف بماند سپس زمان خروج بدست مي آيد كه در اين حالت زمان خروج جداشدگي را با توجه به افزايش قابل ملاحظه خود نشان مي دهد.

وسايل آزمايش :

قيف V، سطل يا ظرف 12 ليتري، ماله (كمچه)، سرتاس و كرونومتر در اين آزمايش بكار مي رود.

آزمايش قيف V

نحوه انجام آزمايش :

در حدود 12 ليتر بتن براي انجام آزمايش لازم است كه بايد طبق دستور استاندارد معمول نمونه گيري شده باشد و قيف V را روي جاي محكمي قرار دهيد. سطوح داخلي آنرا مرطوب نمائيد.

دريچه تحتاني را باز نگهداريد تا آب اضافي تخليه شود. سپس دريچه را ببنديد و يك سطل را زير آن بگذاريد. قيف را كاملاً با بتن بدون اعمال تراكم يا ضربه پر نمائيد و بتن اضافي آنرا با ماله يا كمچه برداشته و سطح آنرا به آرامي صاف كنيد.

10 ثانيه پس از پر كردن قيف، دريچه تحتاني را باز كنيد و زمان خروج تمام بتن را ثبت و بعنوان زمان جريان قيف V يادادشت و گزارش نمائيد.

وقتي مي توان گفت كه بتن خارج شده كه اگر از بالا به داخل قيف نگاه كنيم نور را از زير (بعلت خروج بتن) ببينيم. كل آزمايش بايد ظرف 5 دقيقه انجام شده باشد.

تفسير و ارزيابي نتايج آزمايش :

گرچه آزمايش قابليت جريان را اندازه گيري مي نمايد نتيجه تحت تاثير ساير خواص بتن نيز واقع مي شود.

بطور مثال اگر سنگدانه درشت زيادي در بتن موجود باشد موجب مي شود بدليل شكل قيف بخوبي جريان نيابد و انسداد صورت گيرد همچنين اگر بدليل لزجت زياد خمير و يا اصطكاك زياد بين ذرات، بتن مانند خمير سفت مي شود و زمان جريان افزايش مي يابد وسيله آزمايش داراي شكل ساده اي است و اثر زاويه قيف و اثر جدار بر جريان روشن نيست.

نتيجه كمتر نشانه قابليت رواني بيشتر است. براي بتن SCC، زمان جريان 2± 10 ثانيه مناسب در نظر گرفته شده است.