آزمایش لس آنجلس

آزمایش لس آنجلس

آزمایش لس آنجلس آزمایش لس آنجلس برای تعیین مقاومت سنگدانه های کوچک در برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس استفاده می شود. این آزمایش خاک برای تعیین مقاومت سنگدانه های درشت، بزرگ دانه از دستگاه لس آنجلس مطابق با استاندارد 8447 ایران شماره  …
آزمایش دانه بندی با الک

آزمایش دانه بندی با الک

آزمایش دانه بندی با الک هدف از انجام آزمایش دانه بندی با الک جداسازی دانه های خاک در اندازه های مختلف است. در این آزمایش هر بخش به صورت درصد از کل نمونه و تعیین شاخص های  C_c  وC_u   و تعیین نوع خاک و کاربرد آن بیان می شود. در آزمایش دانه…
آزمایش هم ارزی ماسه

آزمایش ارزش ماسه ای یا SE

آزمایش ارزش ماسه ای آزمایش ارزش ماسه ای برای تعیین نسبت حجم ماسه به کل خاک ( ماسه، لای، رس ) و همچنین تعیین میزان جذب آب ریزدانه و تورم آنهاست. این آزمایش تعیین می کند که ماسه تا چه حد تمیز است و هرچه درصد ریزدانه داخل ماسه ها کمتر باشد…