شرکت فنی مهندسی یکتا خاک

شرکت مهندسی یکتا خاک با بیش از ده سال سابقه در زمینه آزمایش خاک ، تست بتن، مقاوم سازی و تست جوش با تکیه بر توان علمی ، تحقیق ، بررسی و سابقه اجرائی اعضا و پرسنل میباشد . اعضا هیئت مدیره شرکت متشکل از مهندسین متخصص وبا سابقه در زمینه عمران ،آزمایشگاهی و مهندسی ژئوتکنیک هستند.

آزمایش خاک

آزمایش خاک ، تست خاک، خاک شناسی

حفاری مکانیزه و انجام مطالعات ژئوتکنیک

تعیین نوع خاک ( تیپ II و تیپ III )

تهیه دفترچه گزارش آزمایش خاک جهت ارائه شهرداری

آزمایش خاک

آزمایشگاه خاک

انجام آزمایش خاک،  تست خاک پروژه های مناطق مختلف تهران و ارائه گزارش خاک پس از حفر گمانه و انجام عملیات مربوط به آنالیز و مکانیک خاک در تیپ دو و یا سه توسط متخصصین و کارشناسان این بخش از شرکت صورت می پذیرد.

حفاری مکانیزه و انجام مطالعات ژئوتکنیک

تعیین نوع خاک ( تیپ II و تیپ III )

تهیه دفترچه گزارش آزمایش خاک جهت ارائه شهرداری

حفاری مکانیزه و انجام مطالعات ژئوتکنیک

تعیین نوع خاک ( تیپ II و تیپ III )

تهیه دفترچه گزارش آزمایش خاک جهت ارائه شهرداری

حفاری مکانیزه و انجام مطالعات ژئوتکنیک

تعیین نوع خاک ( تیپ II و تیپ III )

تهیه دفترچه گزارش آزمایش خاک جهت ارائه شهرداری

آزمایشگاه خاک

تست بتن

تست بتن

ارائه مشاوره تکنولوژی بتن

نمونه برداری در حین بتن ریزی

سنجش کیفیت بتن سخت شده

آزمایش نمونه ها و تهیه گزارش جهت ارائه به شهرداری

تست بتن

ارائه مشاوره تکنولوژی بتن

نمونه برداری در حین بتن ریزی

سنجش کیفیت بتن سخت شده

آزمایش نمونه ها و تهیه گزارش جهت ارائه به شهرداری

ارائه مشاوره تکنولوژی بتن

نمونه برداری در حین بتن ریزی

سنجش کیفیت بتن سخت شده

آزمایش نمونه ها و تهیه گزارش جهت ارائه به شهرداری

ارائه مشاوره تکنولوژی بتن

نمونه برداری در حین بتن ریزی

سنجش کیفیت بتن سخت شده

آزمایش نمونه ها و تهیه گزارش جهت ارائه به شهرداری

تست جوش

کنترل کیفیت عملیات جوشکاری و تست جوش

بازرسی جوش به روش های مدرن و متداول

ارائه مشاوره در امور مهندسی و طراحی جوش

تهیه دفترچه گزارشات بازرسی جوش جهت ارائه به شهرداری

کنترل کیفیت عملیات جوشکاری

بازرسی جوش به روش های مدرن و متداول

ارائه مشاوره در امور مهندسی و طراحی جوش

تهیه دفترچه گزارشات بازرسی جوش جهت ارائه به شهرداری

کنترل کیفیت عملیات جوشکاری

بازرسی جوش به روش های مدرن و متداول

ارائه مشاوره در امور مهندسی و طراحی جوش

تهیه دفترچه گزارشات بازرسی جوش جهت ارائه به شهرداری

کنترل کیفیت عملیات جوشکاری

بازرسی جوش به روش های مدرن و متداول

ارائه مشاوره در امور مهندسی و طراحی جوش

تهیه دفترچه گزارشات بازرسی جوش جهت ارائه به شهرداری
جوشکاری