گزارش فوري مقدماتي زلزله کرمانشاه

زلزله کرمانشاه

گزارش فوري مقدماتي زلزله کرمانشاه توسط مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

فهرست مطالب

موقعيت جغرافيايي زلزله

زمين شناسي و تكتونيك محدوده رومركز زلزله

لرزه خيزي محدوده رومركز زلزله

وضعيت ساخت و ساز و تخريب در محدوده رومركز زلزله

مراكز جمعيتي اطراف

مديريت بحران

نتايج و پيشنهادات

دریافت فایل

دانلود فایل