زلزله کرمانشاه

گزارش فوری مقدماتی زلزله کرمانشاه توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

فهرست مطالب

موقعیت جغرافیایی زلزله

زمین شناسی و تکتونیک محدوده رومرکز زلزله

لرزه خیزی محدوده رومرکز زلزله

وضعیت ساخت و ساز و تخریب در محدوده رومرکز زلزله

مراکز جمعیتی اطراف

مدیریت بحران

نتایج و پیشنهادات

دریافت فایل

دانلود فایل