ملات ماسه سیمان

ملات ماسه سیمان

ملات ماسه سیمان

حداکثر زمان لازم جهت مطالعه: 2 دقیقه

این ملات از اختلاط نسبت‌های معین ماسه، سیمان پرتلند و آب بدست می‌آید و در کارهای بنایی مورد مصرف قرار می‌گیرد.
بسته به نسبت‌های بکار رفته می‌توان تیپ‌های مختلفی از ملات ماسه و سیمان به شرح زیر تهیه نمود:

تیپ 1

نسبت اختلاط سیمان به ماسه: 1 به 3؛
وزن سیمان: 360 کیلوگرم؛
حجم ماسه: 0.94 مترمکعب؛
حجم آب: 258 لیتر؛
حداقل مقاومت فشاری 28 روزه: 220 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.

تیپ 2

نسبت اختلاط سیمان به ماسه: 1 به 4؛
وزن سیمان: 285 کیلوگرم؛
حجم ماسه: 0.99 مترمکعب؛
حجم آب: 260 لیتر؛
حداقل مقاومت فشاری 28 روزه: 135 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.

تیپ 3

نسبت اختلاط سیمان به ماسه: 1 به 5؛
وزن سیمان: 225 کیلوگرم؛
حجم ماسه: 1.00 مترمکعب؛
حجم آب: 262 لیتر؛
حداقل مقاومت فشاری 28 روزه: 75 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.

تیپ 4

نسبت اختلاط سیمان به ماسه: 1 به 6؛
وزن سیمان: 200 کیلوگرم؛
حجم ماسه: 1.033 مترمکعب؛
حجم آب: 265 لیتر؛
حداقل مقاومت فشاری 28 روزه: 40 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.

نتیجه گیری

مقاومت‌های فوق بر اساس آزمایش آشتو T106 بر روی نمونه‌های مکعبی به ابعاد 5 سانتیمتر اندازه‌گیری شده است.

ملات ماسه سیمان باید با مخلوط کننده‌های مکانیکی ساخته شود و تنها در صورت تائید ناظر و برای کارهای کم اهمیت می‌توان ملات را به روش دستی تهیه کرد.

در ساخت ملات به روش دستی، باید ابتدا ماسه و سیمان به‌طور خشک کاملاً مخلوط نمود تا یکرنگ به نظر آید و سپس به‌تدریج آب به آن اضافه نمود و مخلوط را به هم آمیخت.

توصیه می‌گردد از ساختن ملات به‌اندازه‌ای که نتوان در فاصله یک ساعت به مصرف رساند جداً خودداری گردد. (گرچه برخی مراجع مدت زمان بیشتری را مجاز می‌دانند.)

در صورت گرفتن ملات قبل از مصرف، اضافه نمودن مجدد آب به ملات و مصرف آن در کارهای بنایی مجاز نیست. (گرچه در این مورد نیز برخی از مراجع احیای مجدد ملات را بسته به نوع کار و اهمیت آن) منع نمی‌کنند.)