تعيين حد رواني وحد خميري خاک

تعیین رطوبت خاک

این آزمایش برای تعیین درصد وزنی رطوبت خاک و سنگ بکار می رود. درصد رطوبت عبارت است از نسبت وزن آب موجود در یک توده خاک به وزن خشک همان توده خاک که بصورت درصد بیان می شود .

دراکثر آزمایشهای مکانیک خاک ،لازم است درصد رطوبت خاک تعیین گردد .

این آزمایش نمی تواند درصد رطوبت واقعی مصالحی که دارای مقدار قابل توجهی کانی های هالوزیت ،مونت موریونیت و گچ است رابه دست آورد.

همچنین درمصالحی که آب درون منافذ آنها دارای مقدار زیادی املاح محلول مثل کلرید سدیم ( که در رسوبات دریایی وجود دارد ) و یا مواد آلی هستند درصدرطوبت بدست آمده حقیقی نیستند.

درخاکهای ریزدانه (چسبنده ) پایداری ومقاومت خاک بستگی به درصد رطوبت آن دارد دراین حالت رطوبت طبیعی خاک با نشانه های حد روانی و حد خمیری مقایسه میشود.

دانه بندی خاک

اغلب خاکهای طبیعی شامل مخلوطی از دو یا بیشتر از شن و ماسه ولای ورس می باشند وبسیاری از آنیا نیز شامل مقداری مواد آلی می باشند .

به طور کلی اطلاعات حاصل از این آزمایش برای پیش بینی حرکت آب در خاک ، میزان نفوذ پذیری خاک، حساسیت خاک در مقابل یخ زدگی و رفتار خاک در آب وهوای سرد ، خاصیت مویینگی استفاده به عنوان فیلتر وزهکش مفید است.

تعیین حد روانی وحد خمیری خاک

با افزایش رطوبت ، در مرحله ای خاک از حالت نیمه جامد به حالت خمیری تبدیل می ود رطوبت در این مرحله ، حد خمیری نامیده میشود.

با افزایش بیش از پیش رطوبت ، مرحله ای می رسد که خاک به حالت مایع روان می گردد رطوبت این مرحله را حد روانی یا حد مایع می گویند.

چسبندگی بیشتر سبب می تود تا اولا حد روانی افزایش یابد، چرا که خاک چسبنده دیرتر روان شده و برای روان شدن به رطوبت بیشتری نیاز دارد .

ثانیأ سبب میشود حد خمیری کاهش پیدا کند زیرا خاک چسبنده استعداد خمیری شدن بیشتری را دارد و زودتر و با رطوبت کمتری به حالت خمیری در می آید .

از مطالب فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که هر چه فاصله بین حد خمیری وحد روانی بیشتر با شد خاک چسبنده تر و خمیری تر خواهد بود لذا این فاصله را نشانه خمیری گویند و با PI نمایش می دهند.

تعیین حد انقباض

بنا به تعریف حد انقباض درصد رطوبتی است که به ازای کمتر از آن خاک تغییر حجم ندهد بوسیله این آزمایش اطلاعاتی بدست می آید که می توان حد انقباض ، نسبت انقباض ، انقباض حجمی و انقباض یک جهتی را
بدست آورد .

هنگامی که یک خاک رس اشباع به تدریج خشک می شود ورطوبت خود را ازدست می دهتد حجم توده خاک کاهش می یابد در حین عمل خشک شدن شرایطی فراهم می شود که با خشک شدن بیشتتر خاک ، رطوبت نیز کم میشود ولی حجم خاک تغییر نخواهد کرد .

درصد رطوبت خاک که در آن در صد رطوبت، کاهش حجم متوقف میشود به عنوان حد انقباض تعریف میشود.

تعیین درصد رطوبت بهینه خاک

محاسبه وزن مخصوص خاک در محل

تعیین مقاومت فشاری تک محوری خاکهای چسبنده

برش مستقیم

 

دریافت مقاله در فایل زیر:

دانلود فایل