بتن

الف : انواع سیمان

تیپ ۱ : عمومی
تیپ۲ : تقریبا ضد سولفات – دیرگیر
تیپ۳ : دیرگیر
تیپ۴ : مناسب بتن ریزی حجیم
تیپ۵ : ضد سولفات شدید

ب : انبارش و نمونه گیری

– ماهانه یکدفعه
– انباشت حداقل ۲۰ سانت بالای سطح زمین و حداکثر ۱۲ ردیف روی هم به ارتفاع ۱٫۸ متر
شن مناسب

– روی الک ۴٫۷۵ بماند
– ۴۰ در صد سایش به روش L.A
– افت وزنی ۵% بعد از ۵ نوبت آزمایش محلول سدیم

ماسه مناسب بتن

– از الک ۴٫۷۵ رد شود.
– حد اقل ارزش ماسه ۷۵%
– حداکثر افت وزنی بعد از ۵ نوبت ازمایش ۱۰ درصد

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه شن مناسب

حداکثر =
۱/۵ کوچکترین بعد داخلی قالب
۱/۳ ضخامت دال
۳/۴ حداقل فاصله آزاد بین میلگردها
۳/۴ ضخامت پوشش روی میلگردها

توصیه : حداکثر اندازه اسمی سنگدانه شن ۳۷٫۵ میلیمتر.ولی نهایتا تا ۶۳ میل قابل قبول است.

آب مورد استفاده در بتن

PH = بین ۵ تا ۸٫۵
مقاومت ۷ و ۲۸ روزه نمونه با آب غیر آشامیدنی باید معادل حداقل ۹۰% مقاومت نظیر نمونه با آب مقطر باشد.

اسلامپ بتن

بتن عادی (با تراکم دستی) = ۵ تا ۱۰
قطعات پیچیده و مسلح = ۱۰ تا ۱۷٫۵

آزمایش و نمونه برداری از بتن

مقاومت فشاری نمونه کارگاهی کمتر از ۸۵%مقاومت نمونه آزمایشگاهی نباشد.
– حداقل ۱ نمونه از هر مورد در روز الزامی میباشد.
اگر حجم اختلاط در هر دفعه بیش از ۱ مترمکعب باشد :
برای دال و دیوار یک نمونه از هر ۳۰ متر مکعب یا ۱۵۰ متر مربع
برای تیر و کلاف ۱ نمونه از هر ۱۰۰ متر طول
برای ستون ۱ نمونه از هر ۵۰ متر طول

ابعاد قالب آزمایش

استوانه ای :۱۵۰ در ۳۰۰ میل
مکعبی : ۲۰۰ در ۲۰۰ میل

نکات مهم

عمل اختلاط بتن در کارگاه : عمل اختلاط حداقل ۱٫۵ دقیقه پس از ریختن کلیه مصالح
حداکثر حجم مجاز برای ساخت و حمل به روش دستی معادل ۳۰۰ لیتر و حمل با چرخ دستی تا ۶۰ متر و با دامپر تا ۱۲۰ متر
دمای بتن معادل ۳۰ درجه تا ۳۲ درجه (مبحث۹) برای بتن معمولی و ۱۵ رجه برای بتن حجیم
حد اقل دمای بتن = ۵ درجه
در هوای سر بالای ۵ درجه استفاده از سیمان تیپ ۳ (زودگیر) برای گیرش سریعتر.
د. هوای سرد حداکثر نسبت آب به سیمان W/C = 0.5 و حداکثر اسلامپ ۵۰ میل
حداکثر زمان حمل بتن با تراک = ۹۰ دقیقه
حداکثر ارتفاع سقوط آزاد بتن = ۰٫۹ تا ۱٫۲ متر
مدت عمل آوری با توجه به نوع سیمان و دمای محیط = ۷ تا ۱۴ روز

پایه های اطمینان در بتن ریزی

– تیر با دهانه بیش از ۵ متر
– تیر کنسول با دهانه بیش از ۳ متر
– دال کنسول به طول بیش از ۱٫۵ متر

در هیچ صورتی فواصل پایه های اطمینان نبایستی از ۳ متر تجاوز نماید