نکاتی که درباره بتن باید بدانیم

بتن

الف : انواع سیمان

تیپ 1 : عمومی
تیپ2 : تقریبا ضد سولفات – دیرگیر
تیپ3 : دیرگیر
تیپ4 : مناسب بتن ریزی حجیم
تیپ5 : ضد سولفات شدید

ب : انبارش و نمونه گیری

– ماهانه یکدفعه
– انباشت حداقل 20 سانت بالای سطح زمین و حداکثر 12 ردیف روی هم به ارتفاع 1.8 متر
شن مناسب

– روی الک 4.75 بماند
– 40 در صد سایش به روش L.A
– افت وزنی 5% بعد از 5 نوبت آزمایش محلول سدیم

ماسه مناسب بتن

– از الک 4.75 رد شود.
– حد اقل ارزش ماسه 75%
– حداکثر افت وزنی بعد از 5 نوبت ازمایش 10 درصد

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه شن مناسب

حداکثر =
1/5 کوچکترین بعد داخلی قالب
1/3 ضخامت دال
3/4 حداقل فاصله آزاد بین میلگردها
3/4 ضخامت پوشش روی میلگردها

توصیه : حداکثر اندازه اسمی سنگدانه شن 37.5 میلیمتر.ولی نهایتا تا 63 میل قابل قبول است.

آب مورد استفاده در بتن

PH = بین 5 تا 8.5
مقاومت 7 و 28 روزه نمونه با آب غیر آشامیدنی باید معادل حداقل 90% مقاومت نظیر نمونه با آب مقطر باشد.

اسلامپ بتن

بتن عادی (با تراکم دستی) = 5 تا 10
قطعات پیچیده و مسلح = 10 تا 17.5

آزمایش و نمونه برداری از بتن

مقاومت فشاری نمونه کارگاهی کمتر از 85%مقاومت نمونه آزمایشگاهی نباشد.
– حداقل 1 نمونه از هر مورد در روز الزامی میباشد.
اگر حجم اختلاط در هر دفعه بیش از 1 مترمکعب باشد :
برای دال و دیوار یک نمونه از هر 30 متر مکعب یا 150 متر مربع
برای تیر و کلاف 1 نمونه از هر 100 متر طول
برای ستون 1 نمونه از هر 50 متر طول

ابعاد قالب آزمایش

استوانه ای :150 در 300 میل
مکعبی : 200 در 200 میل

نکات مهم

عمل اختلاط بتن در کارگاه : عمل اختلاط حداقل 1.5 دقیقه پس از ریختن کلیه مصالح
حداکثر حجم مجاز برای ساخت و حمل به روش دستی معادل 300 لیتر و حمل با چرخ دستی تا 60 متر و با دامپر تا 120 متر
دمای بتن معادل 30 درجه تا 32 درجه (مبحث9) برای بتن معمولی و 15 رجه برای بتن حجیم
حد اقل دمای بتن = 5 درجه
در هوای سر بالای 5 درجه استفاده از سیمان تیپ 3 (زودگیر) برای گیرش سریعتر.
د. هوای سرد حداکثر نسبت آب به سیمان W/C = 0.5 و حداکثر اسلامپ 50 میل
حداکثر زمان حمل بتن با تراک = 90 دقیقه
حداکثر ارتفاع سقوط آزاد بتن = 0.9 تا 1.2 متر
مدت عمل آوری با توجه به نوع سیمان و دمای محیط = 7 تا 14 روز

پایه های اطمینان در بتن ریزی

– تیر با دهانه بیش از 5 متر
– تیر کنسول با دهانه بیش از 3 متر
– دال کنسول به طول بیش از 1.5 متر

در هیچ صورتی فواصل پایه های اطمینان نبایستی از 3 متر تجاوز نماید