بتن

این مواد زیان آور بتن عبارتند از :

 

۱٫ کربنات سدیم » گیرش سیمان را تسریع می کند، با حداکثر غلظت ۰٫۱%

۲٫ بی کربنات سدیم » گیرش سیمان را تسریع یا کند می کند با حداکثر غلظت ۰٫۴% تا ۰٫۱%

۳٫ کلرورها » تسریع در زنگ زدگی آرماتور و کابل های پیش تنیدگی. بیش از ۰٫۰۶% در بتن پیش تنیده و ۰٫۱% در بتن آرمه خطرناک است.

۴٫ سولفاتها » اثر نامطلوب روی بتن، به ازای هر ۱% سولفات در آب، ۱۰% کاهش مقاومت بوجود می آید.

۵٫ فسفاتها، آرسنات ها و براتها » افزایش زمان گیرش، حداکثر غلظت ۰٫۰۵%

۶٫ نمک های مس، روی، سرب، منگنز، قلع » افزایش زمان گیرش. حداکثر غلظت ۰٫۰۵%

۷٫ آبهای اسیدی » در صورت وجود اسید کلریدریک و اسید سولفوریک و سایر اسیدهای غیرآلی،حداکثر تا ۰٫۱% بلامانع است و آبهای با ۴٫۵ᐸ۸٫۵ مجاز نیست.

۸٫ آبهای قلیایی » در صورت وجود بیش از ۰٫۵% هیدروکسید سدیم و ۱٫۲% هیدروکسید پتاسیم (نسبت به وزن سیمان) باشد، مقاومت بتن تقلیل می یابد.

۹٫ آبهای گل آلود » قبل از مصرف از حوضچه های ته نشینی عبور داده و یا به روش دیگر تصفیه کرد.

۱۰٫ آب دریا » با حداکثر ۳٫۵% نمک محلول برای ساخت بتن (بدون آرماتور) بلامانع است.

۱۱٫ مقاومت بتن ساخته شده با آب دریا بین ۱۰% تا ۲۰% کاهش می یابد.