تست جوش و بازرسی سازه

تست جوش (Welding Inspection)

به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری بر مبنای استانداردها و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش شده تست جوش ( بازرسی جوش ) انجام می شود که این بررسی ها از جمله وظایف یک بازرس جوش است.

در واقع می توان گفت فرآیند های جوشکاری مانند دیگر پروسه های صنعتی دارای اصول و استاندارد های مشخصی می باشد. سازه های جوش شده در مراحل مختلف کار و همچنین در خاتمه جوشکاری نیازمند بازرسی هستند.

برای اطمینان یافتن از حصول کیفیت قابل قبول و مناسب در قطعات مختلف جوش شده، لازم است دستورالعمل های مربوط به جوشکاری بخوبی اجرا شوند.

اهداف کنترل کیفیت و بازرسی سازه های فلزی و تست جوش

بازرسی های لازم از قبیل کنترل ابعادی ، جوش ، پیچ و مهره ، رنگ ، لمینیشن و … که با توجه به نوع کار انجام شده از قبیل سازه های ساختمانی و یا پایپینگ و با توجه به درخواست کارفرما و استانداردهای مربوطه به هر آیتم تستهای مورد نظر صورت میگیرد و نتایج آن به صورت مکتوب به جهت حصول اطمینان ارائه میگردد .

بازرسی یک پروژه فلزی به جهت حصول اطمینان از کیفیت تست جوش شامل ۳ مرحله می باشد:

۱- بازرسی قبل از جوشکاری
۲- بازرسی در حین جوشکاری
۳- بازرسی بعد از جوشکاری

اهداف کنترل کیفیت و بازرسی جوش سازه های فلزی – تست جوشکاری – جوشکاری سازه -بازرسی سازه

بازرسی های لازم از قبیل کنترل ابعادی ، جوش ، پیچ و مهره ، رنگ ، لمینیشن و … که با توجه به نوع کار انجام شده از قبیل سازه های ساختمانی و یا پایپینگ و با توجه به درخواست کارفرما و استانداردهای مربوطه به هر آیتم تستهای مورد نظر صورت میگیرد و نتایج آن به صورت مکتوب به جهت حصول اطمینان ارائه میگردد . بازرسی جوش – تست جوشکاری – جوشکاری سازه – بازرسی سازه

بازرسی سازه -تست جوشکاری – جوشکاری سازه – بازرسی یک پروژه فلزی به جهت حصول اطمینان از کیفیت جوش شامل ۳ مرحله می باشد:

۱- بازرسی قبل از جوشکاری
۲- بازرسی در حین جوشکاری
۳- بازرسی بعد از جوشکاری

تست جوش