تست بتن

اهداف کنترل کیفی و تضمین کیفیت بتن

– کنترل کیفی بتن خمیری (تازه)
– کنترل کیفی بتن سخت شده با تهیه قالب هائی از آن
– کنترل کیفی بتن سخت شده درون قطعه

معمول ترین کنترل کیفی بتن خمیری، انجام آزمایش روانی (اسلامپ) و تعیین دمای بتن و گاه وزن مخصوص بتن و درصد هوای آن می باشد که با اهداف خاصی این کنترلها صورت می پذیرد.
معمول ترین کنترل کیفی بتن سخت شده با تهیه قالب بتن (آزمونه بتن) سخت شده همان نمونه های آزمایشی یا کنترلی (نگهداری شده در آزمایشگاه یا شرایط استاندارد) و مقایسه مقاومت فشاری آن با مقاومت فشاری مشخصه بتن پروژه می باشد.
معمول ترین کنترل کیفی بتن سخت شده درون قطعه، با مغزه گیری از بتن و تعیین مقاومت فشاری آن انجام می گردد.
بهرحال علاوه بر کنترل های معمول، می توان کنترل های دیگری را با اهداف مشخص به انجام رسانید که در پروژه های عادی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

اهداف کنترل کیفی و تضمین کیفیت آزمایش بتن –

تست بتن

– کنترل کیفی بتن خمیری (تازه)
– کنترل کیفی آزمایش بتن سخت شده با تهیه قالب هائی از آن
– کنترل کیفی آزمایش بتن سخت شده درون قطعه

معمول ترین کنترل کیفی بتن خمیری، انجام آزمایش روانی (اسلامپ) و تعیین دمای بتن و گاه وزن مخصوص بتن و درصد هوای آن می باشد که با اهداف خاصی این کنترلها صورت می پذیرد.
معمول ترین کنترل کیفی بتن سخت شده با تهیه قالب بتن (آزمونه بتن) سخت شده همان نمونه های آزمایشی یا کنترلی (نگهداری شده در آزمایشگاه یا شرایط استاندارد) و مقایسه مقاومت فشاری آن با مقاومت فشاری مشخصه بتن پروژه می باشد.
معمول ترین کنترل کیفی تست بتن سخت شده درون قطعه، با مغزه گیری از بتن و تعیین مقاومت فشاری آن انجام می گردد.
بهرحال علاوه بر کنترل های معمول، می توان کنترل های دیگری را با اهداف مشخص به انجام رسانید که در پروژه های عادی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

چکش بتن

خدمات قابل ارائه

ارائه طرح اختلاط بتن
آزمایش و گزارش مقاومت فشاری بتن
تعیین اسلامپ بتن
نمونه گیری از بتن تازه در محل
کاشت رولبولت
آزمایش و گزارش کشش میلگرد
آزمایش و گزارش خمش میلگرد
مغزه گیری از بتن سخت شده ( آزمایش کر گیری بتن )
انجام آزمایشات غیر مخرب به روشهای آلتراسونیک و حدود مقاومت بتن با استفاده از چکش اشمیت
بررسی و ارزیابی سازه بتنی
انجام آزمایشات تخصصی خاک و تعیین پارامترهای مورد نیاز باربری و محاسبات سازه ای و…
کلیه آزمایشات مقاومت فشاری بتن قبل و پس از بتن ریزی
کنترل کیفیت مصالح تشکیل دهنده : شامل سیمان ،سنگدانه،آب
انجام آزمایشات مربوطه از قبیل دانه بندی ،تعیین وزن مخصوص و مقاومت در برابر سایش ،تعیین رطوبت و غیره…
آزمایشات تست جوش در دو مرحله قبل از مونتاژ اسکلت فلزی و بعد از مونتاژ و اجرای اسکلت فلزی
برشکاری و سوراخکاری و تعبیه باز شو در المانهای سازه بتنی پس از اجرای اسکلت و سقف و تیر و ستونهای بتنی

خدمات قابل ارائه

آزمایش بتن

ارائه طرح اختلاط بتن
آزمایش و گزارش مقاومت فشاری بتن
تعیین اسلامپ بتن
نمونه گیری از بتن تازه در محل
کاشت رولبولت
آزمایش و گزارش کشش میلگرد
آزمایش و گزارش خمش میلگرد
مغزه گیری از بتن سخت شده ( آزمایش کر گیری بتن )
انجام آزمایشات غیر مخرب به روشهای آلتراسونیک و حدود مقاومت بتن با استفاده از چکش اشمیت
بررسی و ارزیابی سازه بتنی
انجام آزمایشات تخصصی خاک و تعیین پارامترهای مورد نیاز باربری و محاسبات سازه ای و…
کلیه آزمایشات مقاومت فشاری بتن قبل و پس از بتن ریزی
کنترل کیفیت مصالح تشکیل دهنده : شامل سیمان ،سنگدانه،آب
انجام آزمایشات مربوطه از قبیل دانه بندی ،تعیین وزن مخصوص و مقاومت در برابر سایش ،تعیین رطوبت و غیره…
آزمایشات تست جوش در دو مرحله قبل از مونتاژ اسکلت فلزی و بعد از مونتاژ و اجرای اسکلت فلزی
برشکاری و سوراخکاری و تعبیه باز شو در المانهای سازه بتنی پس از اجرای اسکلت و سقف و تیر و ستونهای بتنی