پروژه خیابان پرستار پیروزی

اجرای سازه نگهبان ونیلینگ بدون نیاز به شیفت بیل روز

طراحی توسط طراح مجرب وحذف هزینه های اضافی آهن
اجرای مش وشاتکریت با مصالح مترمربع ۱۰۰۰۰۰تومان
اجرای مش وشاتکریت بدون مصالح متر مربع ۵۰۰۰۰تومان
اجرای نیلینگ با مصالح ۲۴۰۰۰۰تومان
اجرای نیلینگ بدون مصالح ۱۱۰۰۰۰تومان
اجرای سازه نگهبان کیلویی۱۴۰۰تومان
قیمتها براساس متراژ و طراحی نهایی قابل تخفیف می باشد.

هزینه های اجرای سازه

۱-اجرای خرپا هر یک عدد ۱۵۰۰*۱۸=۲۷,۰۰۰,۰۰۰یا کیلویی ۱۸۰۰
۲-اجرای اسپیرال با صفحه گذاری هر عدد ۵۰۰,۰۰۰*۱۸=۹,۰۰۰,۰۰
۳-اجرای حفاری چاه متری ۸۰۰۰۰*۶۰=۴,۸۰۰,۰۰۰
۴اجرای حفاری شناژ متری ۵۰۰۰۰*۱۰۰=۵,۰۰۰,۰۰۰
۵-اجرای مش و شاتکریت مترمربع ۴۰۰۰۰*۳۰۰=۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶-بتن ریزی با دست هرعدد ۲۰۰,۰۰۰*۱۸=۳,۶۰۰,۰۰۰
۷-هزینه های جانبی (حمل و نقل ،غذا،گازوییل)=۶,۰۰۰,۰۰۰
۸-اجرای نبشی پشت شات درصورت نیاز متری ۲۵۰۰۰
جمعا: ۶۷۴۰۰