آزمایش خاک

آزمایشگاه یکتا خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک و خاک شناسی یکتا خاک با داشتن پروانه خدمات فنی و آزمایشگاهی از وزارت مسکن و شهرسازی مورد تائید سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران بوده و در فهرست شرکت های لیست مجاز صدور تائیدیه و برگه خاک شناسی و تست خاک جهت دریافت پروانه ساخت ساختمان می باشد.
انجام آزمایش خاک پروژه های مناطق مختلف تهران و ارائه گزارش خاک پس از حفر گمانه و انجام عملیات مربوط به آنالیز و مکانیک خاک در تیپ دو و یا سه توسط متخصصین و کارشناسان این بخش از شرکت صورت می پذیرد.

خدمات این بخش شامل موارد زیر می باشد :

حفاری ماشینی صحرائی
آزمایش توسط دستگاه سه محوری خاک (cu) (cd) (uu)
توان باربری کالیفرنیا و cbr و تک محوری
آزمایش تحکیم توسط دستگاه تحکیم خاک
آزمایش توسط دستگاه برش مستقیم
بارگذاری محوری آزمایشات صحرائی
آزمایش تحکیم خاک و سنگ
آزمایشات هیدرومتری تعیین حد روانی و حد خمیری
آزمایش حد انقباض خاک، طبقه بندی خاک و تعیین نفوذ پذیری خاک
آزمایش دانه بندی خاک تعیین قابلیت تورم خاکهای چسبنده
تعیین درصد رطوبت خاک و آزمایش تراکم خاک و تعیین درصد دانه های سوزنی و پولکی
تعیین نفوذ پذیری خاک تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و جذب آب شن و ماسه و سایش لوس آنجلس
تعیین درصد کلوخه های رسی و دانه های سست و تعیین مقاومت فشاری تک محوری خاک

خدمات این بخش شامل موارد زیر می باشد :

عملیات ژئوتکنیک
حفاری ماشینی صحرائی
آزمایش توسط دستگاه سه محوری خاک (cu) (cd) (uu)
توان باربری کالیفرنیا و cbr و تک محوری
آزمایش تحکیم توسط دستگاه تحکیم خاک
آزمایش توسط دستگاه برش مستقیم
بارگذاری محوری آزمایشات صحرائی
آزمایش تحکیم خاک و سنگ ژئوتکنیک
آزمایشات هیدرومتری تعیین حد روانی و حد خمیری
آزمایش حد انقباض خاک، طبقه بندی خاک و تعیین نفوذ پذیری خاک
آزمایش دانه بندی خاک تعیین قابلیت تورم خاکهای چسبنده
تعیین درصد رطوبت خاک و آزمایش تراکم خاک و تعیین درصد دانه های سوزنی و پولکی
تعیین نفوذ پذیری خاک تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و جذب آب شن و ماسه و سایش لوس آنجلس
تعیین درصد کلوخه های رسی و دانه های سست و تعیین مقاومت فشاری تک محوری خاک

آزمایشگاه خاک
آزمایش خاک

مراحل ارائه خدمات آزمایش خاک و بررسی مطالعات ژئوتکنیک

بازرسی و ارزیابی پروژه
ارزیابی دسترسی ها و محدودیت های موجود جهت اسقرار حفار
استقرار دستگاه حفاری در صورت حفاری ماشینی و یا استقرار نفرات در صورت گمانه دستی
انجام عملیات فیلم برداری و عکس در حین عملیات حفاری
آزمونهای صحرایی مورد نیاز ( نفوذ استاندارد ، دانسیته ، برش برجا ،بارگذاری و…..
تهیه ازبیلت محل گمانه ها
انجام آزمون جهت شناسایی و طبقه بندی خاک
نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه
انجام آزمایشات لازم جهت تعیین ظرفیت باربری و تنش و …….
تنظیم دفترچه مکانیک خاک به صورت انگلیسی و فارسی مکتوب و مجلد به همراه CD
در صورت نیاز دریافت تاییده از سازمانهای ذیربط