آزمایش دانه بندی مصالح سنگی

آزمایش دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه

آزمایش دانه بندی مصالح سنگی آزمایش دانه بندی مصالح سنگی برای تعیین دانه بندی مصالح سنگی (شن و ماسه) نوعی آزمایش خاک در پروژه‌های عمرانی و تحقیقاتی به کار می رود. نتایج این آزمایش برای تطبیق توزیع اندازه دانه ها با مشخصات لازم برای مصالح سنگی …
آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل

آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل

آزمایش تعیین دانسیته در محل آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل برای تعیین وزن مخصوص تر و خشک  Y وd Y  است و برای اطلاع از میزان تراکم خاک و تعیین ظرفیت باربری کاربرد دارد. برای تعیین صحرایی از سه روش ماسه ای، بادکنکی یا بالنی و هسته ای استف…
آزمایش تراکم خاک

آزمایش تراکم خاک

آزمایش تراکم خاک آزمایش تراکم خاک نوعی آزمایش خاک برای به دست آوردن رطوبت بهینه ω  و وزن مخصوص ماکزیمم γ_max  است. رطوبت بهینه برای یک نمونه خاک رطوبتی است که در آن می توان نهایت استفاده از مصالح  را به عمل آورد. در صورت متفاوت بودن نم…
آزمایش تحکیم مکانیک خاک

آزمایش تحکیم خاک

آزمایش تحکیم خاک آزمایش تحکیم خاک برای تعيين سرعت نشست و مقدار فشردگی خاک و فشار پیش تحکیمی به کار می رود. وقتی که تحت تاثير بارگذاری محوری از تغيير شکل افقی خاک جلوگيری به عمل آيد و زهکشی نيز در جهت قائم انجام می شود. مقدار تراکم پذيری…
آزمایش ضریب باربری کالیفرنیا

آزمایش ضریب باربری کالیفرنیا CBR

آزمایش ضریب باربری کالیفرنیا آزمایش ضریب باربری کالیفرنیا CBR برای به دست آوردن عدد CBR انجام می شود. آزمایش CBR مقاومت برشی از خاک تحت شرایط کنترل شده، درصد، رطوبت و وزن مخصوص را نشان می دهد. این آزمایش در نهایت یک عدد را به عنوان ن…