دسته‌بندی تجربی انواع زمين از نظر مقاومت

آزمایش خاک

معیارهای ارائه شده جنبه تجربی داشته و توصیه می‌گردد فقط به‌منظور ارزیابی اولیه وضعیت زمین یا لایه‌های خاک در بازدیدهای میدانی مورد استفاده قرار گیرند.

1- زمین با خاك دستي: به زمین‌هایی اطلاق می‌شود كه در اثر تخليه زباله و تخريب سازه قبلي به وجود می‌آید. مقاومت اينگونه زمین‌ها کمتر از 1.5 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

2- زمين ماسه‌ای: در كنار درياها و رودخانه‌ها پیدا می‌شوند و مقاومت اینگونه زمین‌ها معمولاً بين 1.5 تا 2 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

3- زمین‌های رسي: به شرط خشك بودن يا عدم مرطوب بودن مقاومت تقريبي آن 4 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

4- زمین‌های مخلوط: تركيبي از شن، ماسه و خاك با تراكم کم كه مقاومت تقريبي آن بين 2.5 تا 5 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

5- زمین‌های دج: تركيب اين زمین‌ها از شن و ماسه و خاك به‌صورت متراكم می‌باشد و مقاومت آن بين 5.5 تا 30 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع (بسته به میزان تراکم آن) است.

6- زمین‌های سنگي: مشروط بر اينكه اينگونه زمین‌ها از جنس سنگ‌های گچي و یا آهکی نباشند مقاومت آنها تا حدود 40 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

7- زمین‌های نامناسب : مانند باتلاق و لجن‌زار كه براي احداث ساختمان مناسب نمی‌باشند.