آزمایشگاه مکانیک خاک

تعيين حد رواني وحد خميري خاک

تعيين رطوبت خاک

اين آزمايش برای تعيين درصد وزنی رطوبت خاك و سنگ بکار می رود. درصد رطوبت عبارت است از نسبت وزن آب موجود در يک توده خاک به وزن خشک همان توده خاك که بصورت درصد بيان می شود .

دراکثر آزمايشهای مکانيک خاک ،لازم است درصد رطوبت خاک تعيين گردد .

اين آزمايش نمی تواند درصد رطوبت واقعی مصالحی که دارای مقدار قابل توجهی کانی های هالوزيت ،مونت موريونيت و گچ است رابه دست آورد.

همچنين درمصالحی که آب درون منافذ آنها دارای مقدار زيادی املاح محلول مثل کلريد سديم ( که در رسوبات دريايی وجود دارد ) و يا مواد آلی هستند درصدرطوبت بدست آمده حقيقی نيستند.

درخاکهای ريزدانه (چسبنده ) پايداری ومقاومت خاک بستگی به درصد رطوبت آن دارد دراين حالت رطوبت طبيعی خاک با نشانه های حد روانی و حد خميری مقايسه میشود.

دانه بندی خاک

اغلب خاکهای طبيعی شامل مخلوطی از دو يا بيشتر از شن و ماسه ولای ورس می باشند وبسياری از آنيا نيز شامل مقداری مواد آلی می باشند .

به طور کلی اطلاعات حاصل از اين آزمايش برای پيش بينی حرکت آب در خاک ، میزان نفوذ پذیری خاک، حساسيت خاک در مقابل يخ زدگی و رفتار خاک در آب وهوای سرد ، خاصيت مويينگی استفاده به عنوان فيلتر وزهکش مفيد است.

تعيين حد رواني وحد خميري خاک

با افزايش رطوبت ، در مرحله ای خاک از حالت نيمه جامد به حالت خميری تبديل می ود رطوبت در اين مرحله ، حد خميری ناميده میشود.

با افزايش بيش از پيش رطوبت ، مرحله ای می رسد که خاك به حالت مايع روان می گردد رطوبت اين مرحله را حد روانی يا حد مايع می گويند.

چسبندگی بيشتر سبب می تود تا اولا حد روانی افزايش يابد، چرا که خاك چسبنده ديرتر روان شده و برای روان شدن به رطوبت بيشتری نياز دارد .

ثانيأ سبب میشود حد خميری کاهش پيدا کند زيرا خاک چسبنده استعداد خميری شدن بيشتری را دارد و زودتر و با رطوبت کمتری به حالت خميری در می آيد .

از مطالب فوق الذکر می توان نتيجه گرفت که هر چه فاصله بين حد خميری وحد روانی بيشتر با شد خاک چسبنده تر و خميری تر خواهد بود لذا اين فاصله را نشانه خميری گويند و با PI نمايش می دهند.

تعيين حد انقباض

بنا به تعريف حد انقباض درصد رطوبتی است که به ازای کمتر از آن خاك تغيير حجم ندهد بوسيله این آزمايش اطلاعاتی بدست می آيد که می توان حد انقباض ، نسبت انقباض ، انقباض حجمی و انقباض یک جهتی را
بدست آورد .

هنگامی که يک خاك رس اشباع به تدريج خشک می شود ورطوبت خود را ازدست می دهتد حجم توده خاک کاهش می يابد در حين عمل خشک شدن شرایطی فراهم می شود که با خشک شدن بيشتتر خاک ، رطوبت نيز کم میشود ولی حجم خاک تغيير نخواهد کرد .

درصد رطوبت خاك که در آن در صد رطوبت، کاهش حجم متوقف میشود به عنوان حد انقباض تعريف میشود.

تعيين درصد رطوبت بهینه خاک

محاسبه وزن مخصوص خاک در محل

تعيين مقاومت فشاری تک محوری خاکهای چسبنده

برش مستقيم

 

دریافت مقاله در فایل زیر:

دانلود فایل