آزمایش ارزش ماسه ای

آزمایش ارزش ماسه ای

گزارش کار آزمایشگاه خاک آزمایش ارزش ماسه ای، آزمایشات زیر را دارا می باشد:

آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک
آزمایش پیکنومتری (تعیین وزن مخصوص جامد خاک)
تعیین وزن مخصوص ظاهری خاک توسط مخروط ماسه
آزمایش دانه بندی خاک
دانه بندی خاک به روش هیدرومتری
حد روانی
حد خمیری
حد انقباض
تراکم
نفوذپذیری با هد ثابت
نفوذپذیری با هد متغیر (افتان)
نسبت باربری کالیفرنیاCBR
آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری خاک های چسبنده
سه محوری (تحکیم نشده و زهکشی نشده)
برش مستقیم

دانلود فایل