نسبت‌های تقریبی اختلاط بتن

بتن

بر اساس ضوابط و مقررات موجود جهت ساخت بتن باید مصالح را وزن نمود (طرح اختلاط وزنی).

چنانچه به دلایلی امکان طرح اختلاط وزنی فراهم نباشد و میزان بتن مصرفی روزانه کم باشد (کمتر از 30 مترمکعب در روز) به‌عنوان راهنمایی می‌توان از مقادیر نسبت‌های حجمی زیر جهت ساخت بتن رده مورد نظر استفاده نمود:

رده C25 :

سیمان تقریبی: 350 کیلوگرم.
ماسه تقریبی: 530 لیتر.
شن تقریبی: 830 لیتر.
آب تقریبی: 175 لیتر.

رده C20:

سیمان تقریبی: 300 کیلوگرم.
ماسه تقریبی: 530 لیتر.
شن تقریبی: 880 لیتر.
آب تقریبی: 150 لیتر.

رده C16:

سیمان تقریبی: 250 کیلوگرم.
ماسه تقریبی: 530 لیتر.
شن تقریبی: 930 لیتر.
آب تقریبی: 125 لیتر.

رده C10:

سیمان تقریبی: 150 کیلوگرم.
ماسه تقریبی: 530 لیتر.
شن تقریبی: 1050 لیتر.
آب تقریبی: 75 لیتر.