بتن ريزي در هواي سرد

فهرست مطالب

تعريف هواي سرد براي بتن
تاثير هواي سرد بر مشخصات بتن تازه
تاثير هواي سرد بر مشخصات بتن سخت شده
ملاحظات و اقدامات لازم براي بتن ريزي در هواي سرد (مصالح، طرح اختلاط، روش ها (گرم كردن مواد، گرم كردن هواي محيط، عايق كردن )
دماهاي ساخت، محافظت، عمل آوري و قالب برداري
جمع بندي

ارائه:
مهدي نعمتي، عضو هيات علمي بخش فناوري بتن

دریافت فایل

دانلود فایل