آیین نامه بتن ایران

آیین-نامه-بتن-ایران_Page_001

آیین نامه بتن ایران ( آبا )

بخش اول

کلیات، مصالح و مسائل اجرایی

مقررات کلی ارائه و تصویب طرح و نظارت

مصالح بتن

فولاد

استانداردهای مشخصات و آزمایشها

کیفیت بتن

اختلاط بتن و بتن ریزی

جزئیات آرماتوربندی

ضوابط قالب بندی، لوله و مجراهای مدفون در بتن و درزهای اجرایی

بخش دوم

اصول تحلیل و طراحی

خمش و بازهای محوری

برش و پیچش

آثار لاغری – کمانش

تغییر شکلها و ترک خوردگیها

طراحی سیستمهای دال دوطرفه

دیوارها

شالوده ها

مهار و وصله آرماتورها

ارزیابی ایمنی سازه های اجرا شده

ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

 

دریافت فایل : 

دانلود فایل