تست بتن

تست بتن برای استحکام سازه بسیار ضروری است و باید قبل از شروع عملیات اجرایی، طرح اختلاط بتن به طور دقیق در آزمایشگاه تعیین شود.

هنگام بتن ریزی و پس از آن نیز با روش نمونه گیری و تست نمونه ها، کیفیت بتن مورد بررسی قرار می گیرد.

روش های مختلفی برای ارزیابی و تست بتن به کار رفته در سازه ها وجود دارد که بر اساس مکانیزم آن ها، به دو دسته روش های مخرب تست بتن و روش های غیرمخرب تست بتن تقسیم می شوند.

تست غیرمخرب بتن

با انجام تست غیرمخرب بتن می توان مقاومت عضو سازه ای و تغییرات در خواص مصالح نسبت به زمان را بدون به جا گذاشتن اثرات خرابی در المان های بتنی به دست آورد.

تست های غیرمخرب بتن براساس اندازه گیری پارامترهای دیگری است.

ارتباط این پارامترها با مقاومت فشاری توسط منحنی های کالیبراسیون انجام می شود.

تست مخرب بتن

در تست مخرب بتن با تخریب جزئی المان سازه به طوری که در روند سرویس دهی آن خللی وارد نشود می توان مقاومت بتن را مورد ارزیابی قرار داد.

آزمایش مخرب بتن با تخریب جزئی المان های بتنی همراه هستند.

بنابراین برای انجام این تست های بتن باید بیشتر دقت کرد تا بتوان با ترمیم قسمت های آسیب دیده مانع از تحت تاثیر قرار گرفتن کل سازه شد.

انجام تست مخرب بتن مستقیم ما را به پارامترهایی می رساند که با مقاومت بتن در ارتباط هستند و دارای درجه اهمیت و اعتبار بیشتری نسبت به تست های غیرمخرب بتن است.

تست غیر مخرب بتن
آزمایش کرگیری یا مغزه گیری

انواع روش های مخرب تست بتن

آزمایش کرگیری (مغزه گیری)

آزمایش کرگیری (مغزه گیری) از انواع مخرب تست بتن بوده و یکی از دقیق ترین روش ها محسوب می شود.

هرچند این روش در مقایسه با روش های دیگر آزمایش در محل، پرهزینه و کند است، اما قابلیت اطمینان آن معایبش را توجیه می کند.

مغزه گیری توسط مته الماسی انجام شده و نمونه های بریده شده استوانه ای مورد آزمایش قرار می گیرند.

آزمایش بیرون کشیدگی

آزمایش بیرون کشیدگی براساس اندازه گیری نیروی مورد نیاز برای بیرون کشیدن یک دیسک فولادی دایره ای به قطر 25 و ضخامت  8.5میلی متر قرار گرفته در بتن است.

این تست شامل یک میله فولادی که به یک دیسک فلزی متصل است.

آزمایش پاره شدگی

در آزمایش پاره شدگی مقدار نیروی کششی وارد بر دیسک فلزی (از جنس فولاد یا آلومینیوم)که دیسک و لایه سطحی بتن جدا شود، با مقاومت بتن در ارتباط است.

این آزمایش نیاز به آماده کردن سطح به منظور فراهم کردن پیوستگی کامل دارد، اما روشی آسان و سریع محسوب می شود.

تست اسلامپ بتن تازه

یکی از آزمایش های بتن تست اسلامپ بتن یا کارایی و روانی بتن است که میزان سهولت شکل دادن یا جریان یافتن بتن را نشان می دهد.

کارایی بتن به مواد متشکله مخلوط، میزان آب، نرمی و مقدار ماسه، دانه بندی و شکل سنگدانه ها بستگی دارد.

روانی بتن تحت تاثیر بعضی مواد افزودنی مانند روان کننده ها، مواد هوازا و گاهی اوقات پوزولان ها قرار می گیرد.

آزمایش اسلامپ بتن برای بتن هایی که خاصیت خمیری و چسبندگی نداشته باشند و در مواردی که مصالح سنگی درشت تر از 5 سانتی متر باشد، نباید مورد استفاده قرار گیرد.

تست آب انداختن بتن تازه

تست آب انداختن بتن تازه که گاهی به آن آبدهی بتن نیز گفته می شود نوعی از جداشدگی در بتن است که در آن قسمتی از آب مخلوط به سطح بتن تازه درجا ریخته شده صعود می کند.

این موضوع تا زمانی ادامه دارد که خمیر سیمان به اندازه کافی سفت شده و مرحله ته نشین شدن تمام شود.

آب انداختن را می توان به صورت کمی، برحسب کل نشست در واحد ارتفاع یا به عنوان درصدی از آب بتن بیان کرد.

تست تجزیه بتن تازه

هدف از تست تجزیه بتن تازه درواقع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وزﻧﯽ ﻫﺮ ﺟﺰء از اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ بتن ازجمله شن، ماسه، سیمان و آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺘﻦ است.

بهتر است ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﮏ ﺑﺘﻦ ساخته شده ﺗﺠﺰﯾﻪ شود تا بتوان ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﺟﺰء اﺻﻠﯽ تشکیل دهنده ﺑﺘﻦ را ﮐﻨﺘﺮل کرد. اﯾﻦ کار ﻗﺒﻞ از زمان گیرش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻤﯿﺮ ﺳﯿﻤﺎن اﻧﺠﺎم  می شود.

آزمایش تجزیه و ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن مخصوص بتن برای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻃﺮح اﺧﺘﻼط، ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻤﺎن و اندازه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﻪ سنگ است.

تست اسلامپ بتن تازه
تست تعیین دما بتن تازه

تست تعیین دما بتن تازه

یکی از آزمایش های بتن تازه تست تعیین دمای بتن است. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﺗاﺛﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ روی خواص ﺑﺘﻦ مانند کارایی، ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﮔﯿﺮﺵ، ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ و… ﺧﻮﺍﻫﺪ داشت.

ﺩﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ اختلاف ﺑﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ آیین نامه، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻃﺒﻖ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ.

تست زمان گیرش بتن تازه

یکی از انواع تست بتن تست زمان گیرش است. گیرش بتن از خواص مهم بتن تازه در سنین اولیه محسوب می شود که بر رفتار آن در دراز مدت اثر می  گذارد.

این تست تنها روی خمیر سیمان و ملات قابل انجام است و مستقیم روی بتن انجام نمی شود.

در استاندارد ایران حداقل قطر پیمانه چهار برابر حداكثر اندازه اسمی سنگدانه بتن و حداقل 150 میلی متر است و حداقل حجم آن 5 لیتر است.

وزن مخصوص بتن متراكم تازه طبق استاندارد ایران با دقت 10 كیلوگرم بر مترمکعب گزارش می شود.

با توجه به وزن مخصوص، میزان بازدهی بتن و وزن مخصوص بتن بدون هوا می توان درصد هوای تقریبی بتن متراكم را محاسبه کرد.

تست تعیین وزن مخصوص بتن

تست تعیین وزن مخصوص بتن برای كنترل صحت طرح مخلوط یا كنترل یكنواختی اختلاط بتن انجام می شود كه نیاز به پیمانه مخصوص دارد.

این آزمایش طبق  ASTM C138 یا ISIRI 3521 انجام می شود كه با یكدیگر تفاوت هایی دارند.

تست تعیین درصد هوای بتن

تست تعیین درصد هوای بتن در مواردی انجام می شود كه از مواد حباب زا برای تولید حباب ریز هوا در بتن (هوای عمدی) استفاده شده است.

این آزمایش در سایر موارد نیز می تواند برای تعیین درصد هوای غیرعمدی (ناخواسته) مورد استفاده قرار گیرد.

گاهی برای كنترل یكنواختی بتن نیز انجام می شود.

روش اندازه گیری درست هوای بتن، روش فشاری، روش حجمی و روش وزنی است.

هدف از انجام آزمایش تعیین درصد هوای بتن تعیین مقدار هوای موجود در بتن تازه مخلوط شده از طریق مشاهده تغییر حجم بتن در اثر تغییر فشار است.

تست تعیین وزن مخصوص بتن
تست غیر مخرب چکش اشمیت

تست های غیرمخرب بتن

تست های غیر مخرب بتن برای ارزیابی مقاومت بتن، قبل از انجام هرگونه فرآیند ترمیمی روی سازه ها انجام می شوند.

حجم سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی از یک سو و از سوی دیگر سازه های بتنی از جمله سدها، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، اسکله ها، نیروگاه ها، پتروشیمی و پالایشگاه ها، پل ها و کارخانه ها اهمیت دارند.

با انجام تست غیرمخرب بتن می توان مقاومت یک عضو را بدون ایجاد خرابی در آن، اندازه گیری کرد. آزمایش های غیر مخرب بتن به نام NDT نیز شناخته می شوند.

انواع روش های تست غیر مخرب بتن

تست غیر مخرب چکش اشمیت (چکش ارتجاعی) بتن

تست غیر مخرب چکش اشمیت (چکش ارتجاعی) بتن یکی از انواع تست های غیر مخرب بتن برای ارزیابی مقاومت سازه است.

این آزمایش براساس استاندارد ASTM C805 به نام های چكش بازتاب، چكش ضربه ای يا آزمايش سنجش سختی نيز شناخته می شود.

تست غیر مخرب هافسل (سنجش پتانسیل خوردگی بتن)

آزمایش هافسل (نیم پیل) که یک تست غیرمخرب بتن است، برای تعیین محل هایی که نیاز به ترمیم و بازسازی به علت خوردگی دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

این آزمایش برای شناسایی جریان یون متحرک در بتن بین بخش های کاتدیک و آندیک با اندازه گیری خطوط هم پتانسیل را کاربرد دارد.

بتن مانند یک الکترولیت عمل می کند و خطر خوردگی بتن با اختلاف پتانسیل اندازه گیری شده بستگی دارد.

تست غیر مخرب التراسونیک یا UPV بتن

یکی دیگر از تست های غیر مخرب بتن تست سرعت ضربه التراسونیک است.

از تست ضربه التراسونیک برای تعیین مقاومت به وسیله ارزیابی همگنی و یکپارچگی بتن استفاده می شود.

تست UPV توسط وسیله ارزیاب سرعت ضربه اولتراسونیک صورت می پذیرانجام می شود.

این آزمایش برای ارزیابی کیفی مقاومت بتن، تعیین ناپیوستگی ها در سطح مقطع بتن اعم از ترک ها، پوشش بتنی، لایه لایه شدن و غیره و عمق ترک های سطحی بتن انجام می شود.

در تست غیر مخرب التراسونیک بتن زمان انتقال ضربه اولتراسونیک با فرکانس 50 تا 54 کیلوهرتز اندازه گیری می شود.

هرچه سرعت پالس بالاتر باشد، مدول الاستیک، چگالی و یکپارچگی بتن نیز بیشتر خواهد بود.

تست غیر مخرب مقاومت چسبندگی بتن pull off

تست غیر مخرب مقاومت چسبندگی بتن pull off یکی دیگر از تست های غیر مخرب بتن است که برای تخمین مقاومت بتن انجام می شود.

این تست یک آزمایش بتن کارگاهی برای ارزیابی مقدار نیروی کششی مورد نیاز برای کشیدن دیسک چسبیده به سطح بتن با رزین اپوکسی یا پلی استر است و به این دیسک فلزی، دالی نیز گفته می شود.

بتن دارای دالی به آرامی تا زمان گسیختگی تحت کشش قرار می گیرد.

تست غیر مخرب التراسونیک
تست غیر مخرب اسکن میلگرد بتن

تست مقاومت نفوذ بتن (نفوذ میله)

از تست مقاومت در برابر نفوذ برای تعیین مقاومت نسبی بتن استفاده می شود. ویندسور معروفترین وسیله در اندازه گیری مقاومت در برابر نفوذ است.

تست مقاومت در برابر نفوذ به نوع سنگ دانه ها (اعم از نرم یا سخت) و همچنین ماهیت تجهیزات نیز وابسته است.

مشاهده شده که دقت آزمایش مقاومت در برابر نفوذ در تعیین مقاومت بتن حدود ۲۰ درصد است.

تست غیر مخرب تعیین عمق کربناسیون بتن

یکی دیگر  از انواع تست غیرمخرب بتن عمق کربناسیون بتن  است که آب با هیدروکسید سدیم ترکیب شده و کربنات کلسیم تشکیل می شود، در نتیجه PH بتن از 13 به 10 کاهش می یابد.

تست غیر مخرب اسکن میلگرد بتن

تست غیر مخرب اسکن میلگرد بتن می تواند اطلاعاتی مانند قطر میلگرد، محل و کاور میلگرد های مدفون در بتن را نشان بدهد.

دستگاه های اسکن میلگرد در بتن دارای انواع مختلفی هستند و با توجه به نوع و قدرت می توانند میلگردها را در اعماق مختلفی نمایش دهند.

این آزمایش می تواند وضعیت میلگردهای سازه های بتنی در اعضاء مختلف سازه بتنی مانند فونداسیون، ستون، دیوار، تیر و دال را نمایش دهد.

اهداف کنترل کیفی و تضمین کیفیت بتن

– کنترل کیفی بتن خمیري (تازه)

– کنترل کیفی بتن سخت شده با تهیه قالب هائی از آن

– کنترل کیفی بتن سخت شده درون قطعه

معمول ترین کنترل کیفی بتن خمیري، انجام آزمایش روانی (اسلامپ) و تعیین دماي بتن و گاه وزن مخصوص بتن و درصد هواي آن می باشد که با اهداف خاصی این کنترلها صورت می پذیرد.

معمول ترین کنترل کیفی بتن سخت شده با تهیه قالب بتن (آزمونه بتن) سخت شده همان نمونه هاي آزمایشی یا کنترلی (نگهداري شده در آزمایشگاه یا شرایط استاندارد) و مقایسه مقاومت فشاري آن با مقاومت فشاري مشخصه بتن پروژه می باشد.

معمول ترین کنترل کیفی بتن سخت شده درون قطعه، با مغزه گیري از بتن و تعیین مقاومت فشاري آن انجام می گردد.

بهرحال علاوه بر کنترل هاي معمول، می توان کنترل هاي دیگري را با اهداف مشخص به انجام رسانید که در پروژه هاي عادي به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

چکش بتن

خدمات قابل ارائه

ارائه طرح اختلاط بتن

آزمایش و گزارش مقاومت فشاری بتن

تعیین اسلامپ بتن

نمونه گیری از بتن تازه در محل

کاشت رولبولت

آزمایش و گزارش کشش میلگرد

آزمایش و گزارش خمش میلگرد

مغزه گیری از بتن سخت شده ( آزمایش کر گیری بتن )

انجام آزمایشات غیر مخرب به روشهای آلتراسونیک و حدود مقاومت بتن با استفاده از چکش اشمیت

بررسی و ارزیابی سازه بتنی

انجام آزمایشات تخصصی خاک و تعیین پارامترهای مورد نیاز باربری و محاسبات سازه ای و…

کلیه آزمایشات مقاومت فشاری بتن قبل و پس از بتن ریزی

کنترل کیفیت مصالح تشکیل دهنده : شامل سیمان ،سنگدانه،آب

انجام آزمایشات مربوطه از قبیل دانه بندی ،تعیین وزن مخصوص و مقاومت در برابر سایش ،تعیین رطوبت و غیره…

آزمایشات تست جوش در دو مرحله قبل از مونتاژ اسکلت فلزی و بعد از مونتاژ و اجرای اسکلت فلزی

برشکاری و سوراخکاری و تعبیه باز شو در المانهای سازه بتنی پس از اجرای اسکلت و سقف و تیر و ستونهای بتنی