پروژه نیلینگ

پروژه کامل میخکوبی خاک – نیلینگ : مباحث که در این جزوه نیلینگ به آنها پرداخته شده است به شرح زیر است :
فصل اول : مشخصات خاک محل
فصل دوم : مقدمه
فصل سوم : معرفی روش های پایدارسازی با استفاده از مهارهای اصطکاکی و بلوک
فصل چهارم : معرفی روش پایدارسازی با استفاده از مهار های اصطکاکی و شمع درجا
فصل پنجم : تحلیل پایداری و طراحی
فصل ششم : آزمایشات و کنترل در حین اجرا

دریافت فایل:

download1