پروژه خیابان پرستار پیروزی

اجرای سازه نگهبان ونیلینگ بدون نیاز به شیفت بیل روز

طراحی توسط طراح مجرب وحذف هزینه های اضافی آهن
اجرای مش وشاتکریت با مصالح مترمربع 100000تومان
اجرای مش وشاتکریت بدون مصالح متر مربع 50000تومان
اجرای نیلینگ با مصالح 240000تومان
اجرای نیلینگ بدون مصالح 110000تومان
اجرای سازه نگهبان کیلویی1400تومان
قیمتها براساس متراژ و طراحی نهایی قابل تخفیف می باشد.

هزینه های اجرای سازه

1-اجرای خرپا هر یک عدد 1500*18=27,000,000یا کیلویی 1800
2-اجرای اسپیرال با صفحه گذاری هر عدد 500,000*18=9,000,00
3-اجرای حفاری چاه متری 80000*60=4,800,000
4اجرای حفاری شناژ متری 50000*100=5,000,000
5-اجرای مش و شاتکریت مترمربع 40000*300=12,000,000
6-بتن ریزی با دست هرعدد 200,000*18=3,600,000
7-هزینه های جانبی (حمل و نقل ،غذا،گازوییل)=6,000,000
8-اجرای نبشی پشت شات درصورت نیاز متری 25000
جمعا: 67400